Kryteria

Uprzejmie informujemy, że w dniach 5-19 sierpnia br. przewidywana jest konserwacja systemu. Wydarzenia zgłoszone w tym terminie zostaną certyfikowane z opóźnieniem. Proces certyfikacji zostanie uruchomiony ponownie w dniu 20 sierpnia br.

INFARMA, dbając o bezpieczeństwo wydarzeń, przypomina o  zapewnieniu środków bezpieczeństwa i stosowanie Wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i  kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 oraz obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Kryteria mające zastosowanie w procesie oceny zostały opracowane na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz samoregulacji INFARMY, tj. Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i Kodeksu Przejrzystości.

 • 01PROGRAM
  WYDARZENIA
  Merytoryczny
  Program konferencji ma wartość edukacyjną dla uczestników oraz zapewnia co najmniej 6 godzin zajęć merytorycznych w przypadku wydarzeń całodniowych (3 godziny dla wydarzeń półdniowych).
  Dostępny z wyprzedzeniem
  Ramowy program wydarzenia jest powszechnie dostępny, co najmniej na 60 dni przed wydarzeniem, tak by dać możliwość uzyskania odpowiednich autoryzacji do udziału zarówno uczestnikom, jak i firmom planującym wsparcie wydarzenia.
 • 02DOSTĘP DO TREŚCI
  PROMOCYJNYCH
  Tylko dla uprawnionych
  Reklama i promocja podczas wydarzenia powinna odbywać się zgodnie ze standardami prawnymi i etycznymi. Organizator zapewnia, aby dostęp do wszelkich aktywności o charakterze promocyjnym odbywających się w trakcie wydarzenia był zastrzeżony dla osób uprawnionych do przepisywania recept.
 • 03OSOBY
  TOWARZYSZĄCE
  Niesponsorowane
  Sponsorzy nie pokrywają kosztów pobytu osób towarzyszących uczestników wydarzenia.
 • 04PRZEJAWY
  GOŚCINNOŚCI
  Nienadmierna gościnność
  Koszt poszczególnych posiłków (zarówno jedzenia, jak i napojów) nie przekracza kwoty 200 PLN brutto na osobę.
  Niesponsorowane elementy pozamerytoryczne
  np. wydarzenia kulturalne czy sportowe
  • Mają charakter drugorzędny w stosunku do wydarzenia.
  • Są wyodrębnione z programu merytorycznego.
  • Nie są finansowane ze środków pochodzących od członków INFARMY. Informacja o źródle finansowania wydarzenia kulturalnego jest powszechnie dostępna dla uczestników wydarzenia oraz opinii publicznej. Oświadczenie następującej treści jest wymagane w programie i w każdym miejscu, gdzie pojawia się informacja o elementach pozamerytorycznych, np. na plakatach, zaproszeniu: „Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE”.
 • 05PRZEJRZYSTOŚĆ
  PRZEPŁYWÓW
  FINANSOWYCH
  Zgodna z kodeksem przejrzystości
  Organizator wydarzenia certyfikowanego przez INFARMĘ podlega Kodeksowi Przejrzystości w zakresie publikacji danych o transferze środków na rzecz Organizacji Ochrony Zdrowia bezpośrednio i za pośrednictwem podmiotu występującego w jej imieniu.
 • 06OBIEKT
  I LOKALIZACJA
  GEOGRAFICZNA
  Obiekt konferencyjny
  Lokalizacja geograficzna

Art. 58

 1. Zabrania się kierowania do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi reklamy produktu leczniczego polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania.
 2. Zabrania się przyjmowania korzyści, o których mowa w ust. 1.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą dawania lub przyjmowania przedmiotów o wartości materialnej nieprzekraczającej kwoty 100 złotych, związanych z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę lub produkt leczniczy.

Rozdział IV 
Zasady Organizacji Sympozjów, kongresów oraz innych wydarzeń

Art. 25 
Obiektywność kryteriów wyboru uczestników Wydarzeń oraz zakaz stosowania zachęt

 1. Kryteria wyboru osób, które zostaną zaproszone na kongres czy sympozjum, powinny być obiektywnie oparte na przesłankach merytorycznych.
 2. Przedstawiciel nie może stosować żadnych form zachęty w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, w celu zachęcenia ich do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

Art. 26 
Miejsce organizacji Wydarzeń

 1. Wydarzenia organizowane czy sponsorowane w imieniu Sygnatariusza Kodeksu muszą odbywać się w miejscu, które jest odpowiednie dla głównego celu takiego Wydarzenia.
 2. Należy unikać miejsc, które uznawane są za ekstrawaganckie lub słynne ze względu na oferowane rozrywki. Nie należy organizować lub sponsorować, bezpośrednio ani pośrednio, Wydarzeń poza granicami kraju, chyba że jest to uzasadnione istotnymi względami merytorycznymi lub organizacyjnymi, w szczególności gdy większość zaproszonych osób pochodzi spoza kraju, w którym Wydarzenie jest organizowane.

Art. 27 
Przejawy gościnności

 1. Przejawy gościnności oferowane uczestnikom Wydarzeń nie powinny być nadmierne i muszą pozostawać w ścisłym związku z podstawowym celem Wydarzenia, tj. powinny ograniczać się do pokrycia kosztów: podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz opłat rejestracyjnych związanych z udziałem w Wydarzeniu. Analizując zasadność poziomu oferowanej gościnności, należy przyjąć warunki, które przeciętny uczestnik Wydarzenia byłby skłonny zapewnić sobie we własnym zakresie.
 2. Koszty, o których mowa w ust. 1, powinny dotyczyć wyłącznie uczestników Wydarzenia, a nie osób im towarzyszących, w tym członków ich rodzin, chyba że osoby towarzyszące są również osobami uprawnionymi do wystawiania recept i zostały zaproszone do udziału w Wydarzeniu niezależnie, w oparciu o obiektywne, merytoryczne kryteria.
 3. Przejawy gościnności nie mogą obejmować sponsorowania lub organizacji części rozrywkowej Wydarzenia (np. imprez sportowych czy rekreacyjnych). Sygnatariusz Kodeksu nie może zapewniać ani oferować przedstawicielom zawodów medycznych żadnych posiłków (zarówno jedzenia, jak i napojów), których wartość w przeliczeniu na osobę i na jeden posiłek przekracza:
  1. kwotę 200 zł w przypadku posiłków oferowanych w Polsce albo
  2. kwotę ustaloną przez właściwą lokalną organizację w przypadku posiłków oferowanych poza granicami Polski albo
  3. równowartość kwoty 100 EUR, w przypadku gdy brak jest lokalnie ustalonych kwot maksymalnych.

Wyżej wskazane kwoty zawierają należny podatek od towarów i usług w rozumieniu przepisów prawa polskiego albo podatek od wartości dodanej lub inny podobny podatek pobierany na podstawie przepisów prawa obowiązujących w innych państwach.

Art. 5
Zobowiązanie ogólne

 1. Sygnatariusz Kodeksu Przejrzystości zobowiązany jest udokumentować oraz udostępnić informacje o wszelkich Świadczeniach dla Beneficjenta ze strony Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości, które zostały przez niego przekazane, bezpośrednio lub pośrednio, Beneficjentowi lub na rzecz Beneficjenta, zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.
Pobierz plik Rozmiar
Kryteria oceny wydarzeń (obowiązują do 31 sierpnia 2021r.) 0,06 MiB
Kryteria oceny wydarzeń (obowiązują od 1 września 2021r.) 0,18 MiB
2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,2022 s, time: 0,2347 s cache, query: 39, querytime: 0,0324 s